Politiker- och nämndregister, Nacka kommun


 

Nämnder/Styrelser

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott
Arbets- och företagsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Natur- och trafiknämnden
Socialnämnden
Socialnämndens socialutskott
Äldrenämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden


Råd/Beredningar/kommittéer

Brottsförebyggande rådet i Nacka
Rådet för frågor kring funktionsnedsättning
Seniorrådet
Näringslivsrådet
Naturvårdsrådet
Miljömålskommittén
Mångfaldskommittén


Kommunala bolag

Nacka Energi AB
Nacka Energi Försäljnings AB
Nacka Stadshus AB
Nysätra Fastighets AB


Interna organ

GruppLedare
Revisorer för kommunens räkenskaper och förvaltn.


Externa organ

Godemän enl. Fastighetsbildningslagen
Nämndemän
Stockholms länsförbund för krishantering
Stockholm och Uppsala Läns Luftvårdsförbund
Svealands kustvattenvårdsförbund
Kajsa och Olle Nymans Kulturstiftelse
Boo Folkets Hus
Fisksätra Folkets Hus
Mälardalsrådet
Käppalaförbundet
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL:s förbundsmöte
AB Vårljus
Boo Energi Ekonomisk förening
Samordningsförbundet Välfärd i Nacka
Södertörns brandförsvarsförbund
Tyresåns vattenvårdsförbund
Sweden Green Building Council
Saltsjö Pir AB
Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förenings årstämma
Stockholmsregionens Försäkring ABTroInt 7.0 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB