Politiker- och nämndregister, Nacka kommun


 

Nämnder/Styrelser

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens verksamhetsutskott
Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott
Arbets- och företagsnämnden
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Naturreservatsnämnden
Social- och äldrenämnden
Social- och Äldrenämndens socialutskott
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden


Råd/Beredningar/kommittéer

Beredningen för hållbar utveckling
Brottsförebyggande rådet i Nacka
Lokala rådet Trygg & Säker i Boo
Lokala rådet Trygg & Säker i Fisksätra/Saltsjöbaden
Lokala rådet Trygg & Säker på Sicklaön
Lokala rådet Trygg & Säker i Älta
Rådet för frågor kring funktionsnedsättning
Näringslivsrådet
Naturvårdsrådet
pensionärsrådet


Kommunala bolag

Nacka Energi AB
Nacka Energi Försäljnings AB
Nacka Stadshus AB
Nysätra Fastighets AB


Interna organ

GruppLedare
Revisorer för kommunens räkenskaper och förvaltn.


Externa organ

Godemän enl. Fastighetsbildningslagen
Nämndemän
Stockholms länsförbund för krishantering
Stockholm och Uppsala Läns Luftvårdsförbund
Svealands kustvattenvårdsförbund
Kajsa och Olle Nymans Kulturstiftelse
Boo Folkets Hus
Mälardalsrådet
Käppalaförbundet
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL:s förbundsmöte
AB Vårljus
Boo Energi Ekonomisk förening
Samordningsförbundet Välfärd i Nacka
Södertörns brandförsvarsförbund
Tyresåns vattenvårdsförbund
Sweden Green Building Council
Saltsjö Pir AB
Filmpool Stockholm-Mälardalen ekonomisk förenings årstämma
Stockholmsregionens Försäkring ABTroInt 7.0 är utvecklat av Imega System AB tillsammans med Troman AB